EL – INFINITY

Temp Datalog

Temp Datalog je uređaj namenjen merenju i prikupljanju podataka (memorisanje podataka) vrlo primenjivo u HACCP standardu čuvanja hrane. Sadrži color displej 480×320 na kome se prikazuju trenutne temperature prostorija gde se vrši merenje. Namenjen za velike sisteme hladnjača.

TempGSM-sl4

Uređaj se povezuje sa temperaturnim modulima pomoću standardnog RS485 interfejsa. Temperaturni senzori su digitalni i mere temperaturu u opsegu od -30º do +80º C. Kompletna konfiguracija uređaja obavlja se pomoću namenskog softvera i laptopa a povezuje se posebnim USB kablom na uređaj. Konfiguraciona procedura je sledeća:

  1.   Sihronizacija datuma i vremena
  2.   Interval uzorkovanja (na koliko se upisuju podaci u memorijsku karticu)
  3.   Nazivi prostorija gde se vrši merenje
  4.   Granične vrednosti temperature za svaku prostoriju (MIN i MAX)
  5.   Broj primaoca alarma

Kada nastane ALARM za pripadajuću prostoriju aktivira se prvo zvučni alarm i na displeju se polje za temperaturu gde je nastao alarm boji u crvenu boju. Nakon toga se šalje SMS na broj korisnika (npr. Šef hladnjače). U samom uređaju se nalazi GSM modul sa odgovarajućom SIM karticom (npr. 0652253119) i slanjem sadržaja HACCP na broj npr. 0652253119 dobijaju se trenutne temperature iz svih prostorija (komora). Podaci o trenutnim temperaturama se mogu prikazati pomoću WI-FI veze koja je postavljena kao WEB server, tako da se može pristupiti pomoću WEB pretraživača npr. IE,CHROME itd. Postoji mogućnost dogradnje i termalnog štampača.

TempGSM-sl5

Unutar sistema postoji RTC (časovnik realnog vremena) koji se preko konfiguracije sinhroniše sa datumom i vremenom iz laptopa, a podatak Interval uzorkovanja znači koliko često se upisuju podaci na SD karticu veličine 1GB. Prenos ubeleženih podataka se vrši pomoću istog programa, i podaci se mogu snimiti u CSV formatu i kasnije analizitati u Excel-u ili sličnim programskim paketima. Slog upisa u SD karticu izgleda ovako: Kanal, Naziv Komore, Vrednost temperature, Datum, Vreme