EL – INFINITY

AQVI

Softer AQVI uradjen je u C# 2008 programskom okruženju na DOTNET platformi. Radi na WINDOWS XP , 7 , 8. Koristi se za povezivanje različitih senzora firme EkoTerra na PC ( Akvizicija merenih podataka ). Najčešće je korišćen u HACCP sistemima kao pomoćni uređaj za praćenje temperature u komorama za skladištenje hrane. Mogu se pratiti i pozitivne i negativne temperature u komorama u opsegu od -55°C do 125°C.

AQVI

Prozivka mernih senzora (Temperatura) se vrši na 1 S  , i temperature se prikazuju desno , žuti tekst , a levo se upisuju podaci o temperaturama sa tajmingom koji je izkonfigurisan. Osim analitičkih podataka , temperature se prikazuju i grafički , i to različitim bojama za svaki senzor.

Konfiguracija se obavlja na sledeći način :

AQVI

Uđe se u meni KONFIGURACIJA , a zatim u podmeni KANALI. Na slici ispod dat je prozor sa parametrima za svaki Kanal ( kome se dodeljuje senzor  ). Prvo se upisuje broj Kanala , zatim broj Podatka ( neke specifičnosti za senzor) . Broj decimala , rezolucija merenja senzora. Prozivni kod , jedinstven za svaki senzor ( PC komunicira sa senzorom ) preko ovog koda. Fiz.Veličina ( Temperatura ) , može se upisati i mesto merenja. Faktor množenja ( dodatno baždarenje senzora ) , kod temperaturnih senzora u ovom sistemu , nema potrebe za baždarenjem , jer su u fabrici veoma precizno podešeni. Offset – dodatno podešavanje senzora ( za ovaj senzor , nema potrebe). Vreme uzorkovanja ( u sekundama) na to vreme će se upisivati podaci o temperaturi u bazu i na osnovu toga će se vršiti analiza upisanih podataka). Jedinica – u ovom slučaju ( oC). Min – Max – (Vrednosti temperatura van ovog opsega će izazivati alarm). Ukoliko postoji GSM modul , moguće je slanje alarmnih stanja prego SMS poruka.

AQVI

Nakon upisa podataka u određenim vremenskim intervalima , mogu se pregledati kako analitički tako i grafički. Ide se na Pregled , i prikazuje se forma na donjoj slici. Prikazuju se izmereni podaci , a postoje dva filtera za dodatni pregled i to :

  1. Po zadnjem broju ( npr.zadnjih 10 merenja ).
  2. Po datumu i vremenu ( može se izdvojiti I kanal , a mogu se videti i svi kanali). Dakle mogu se videti dnevni , mesečni kao i godišnji izveštaji.

Kada se to uradi može se ići na Štampaj ili Grafici. Ako se pritisne Štampaj , otvara se Printer Dialog prozor , gde treba izabrati štampač , a zatim odštampati izveštaj u analitičkoj formi.

AQVI

Ukoliko se ide na Grafici otvara se prozor sa sledećim prikazom. Dat je grafik uzorkovanja za određeni vemenski period i to različitim bojama za različite komore. Ukoliko se želi štampa pritisne se dugme Štampa.

AQVI

Veza između PC računara i senzora temperature ostvaruje se pomoću kartice koja se postavlja u računar , konvertor RS232 u RS485 standard , koja je proizvod firme EcoTerra . Napajanje kartice se vezuje na napajanje PC računara. Sama kartica je data na slici ispod.

EcoTerra kartica

Veza konvertorske kartice i senzora ostvaruje se preko modula TERMOD , koja je proizvod firme EcoTerra , i data je na slici ispod.

TERMOD modul

Svaki merni senzor se povezuje na ovaj modul , a ukoliko ima više komora , potrebno je je postaviti adresu modula tj.broj komore u kojoj se senzor nalazi. To se radi sa konbinacijom kratkospajača , ubodni niz dole. Senzor se povezuje na ovaj modul.

modul

Senzor je poluprovodnički , laserski trimerovan i podešen u fabrici , pa tako da za dodatnim baždarenjem nema potrebe. Povezivanje senzora sa modulom vrši se pomoću tri provodnika. Temperatura merenja je u  opsegu  od -55 oC do 125 oC sa tačnošću od 0.1 oC. Koristi se za merenje kako plusnih tako I minusnih temperature u komorama. Postoji i mogućnost povezivanja GSM modula , koji je takođe proizvod ove firme . Sa ovim uređajem , zavisno od konfiguracije , šalju se SMS poruke na određeni broj , i to ukoliko postoje alarmantna stanja koja su postavljena za svaku komoru zasebno. Postoji i mogućnost čitanja trenutnih temperatura slanjem SMS  na odgovarajući broj SIM kartice , koja se nalazi u GSM modulu.

GSM modul