EL – INFINITY

Dataloger

Dataloger je samostalni uređaj (bez posredstva računara) koji vrši akviziciju (prikupljanje podataka) iz različitih senzora (broj senzora je neograničen) i upis tih istih podataka u SD karticu. Može se koristiti baterijsko napajanje i napajanje iz mreže 220V, 50Hz. Kod baterijskog napajanja, vreme rada datalogera je ograničeno kapacitetom akumulatora. Napajanje je DC 12V. Podaci se upisuju u karticu u CSV formatu (tekstualni oblik Excel formata) pa se kasnije pomoću Excela može vršiti obrada tih podataka (npr.crtanje grafikona). Postavlja se interval upisa u sekundama a sihronizacija vremena i datuma (podešavanje RTC) vrši se pomoću posebnog Windows programa o kome će biti reči kasnije. Dataloger 1.0 je prozvod firme DSD elektronic i sastoji se iz hardverskog i softverskog dela.

Hardverski deo – MCU ploča (mikrokontrolerska ploča bazirana na procesoru MEGA ATMEL328)

Osim procesora koji je glavni i izvršni deo pločice, na njoj se nalazi i REAL TIME CLOCK (časovnik realnog vremena) koji radi i pri prekidu napajanja  napajajući se iz dodatne  litijumske baterije čiji je vek trajanja 10 god.

 

MCU ploča

slika 1.

 

Kao memorija se koristi SD kartica (kapacitet 2GB ili više)  kao na slici 2.

sd kartica

slika 2

 

Ona se postavlja u posebno podnožje kao na slici 1. Opciono se takodje može priključiti i displej (2×20 karaktera) za prikaz trenutnih vrednosti kao na slici 3.

displej

slika 3

Primer priključenja jednog od senzora moze se videti na slici 4.

senzor

slika 4

Na MCU ploču se može priključiti čitava grupa senzora različitog tipa i to:

 

U sistem se takođe mogu implementirati i drugi tipovi senzora.

 Softver (postavljanje konfiguracionih parametara i čitanje podataka iz datalogera).

Pre pokretanja softvera DTL V1.0 potrebno je hardver priključiti na USB port računara kao na slici 5.

senzor

slika 5

Na kraju datalogera se nalazi USB priključak koji se konektuje u računar kao na slici 6.

usb prikljucak

slika 6

Zatim se startuje aplikacija sa nazivom akvi.exe

akvi

Duplim levim klikom tastera miša se pojavljuje sledeća forma kao na slici 7.

dataloger

slika 7

Pojavljuje se zeleni natpis u memo polju da je Dataloger spreman za rad. Brisanje podataka iz memorije Datalogera (SD kartice) se obavlja pritiskom tastera:

taster

Nakon ove akcije u memo polju se ispisuje sledeće:

memo polje

Preuzimanje podataka iz Datalogera se obavlja sledećim tasterom:

preuzmi dat

Prikazuje se poruka:

poruka preuzeto

i forma sa pročitanim podacima kao na slici 8.

dataloger

slika 8

Interval uzorkovanja se postavlja u sledećem polju za unos:

interval

Upis intervala uzorkovanja i trenutnog datuma i vremena u dataloger se obavlja pritiskom na sledeći taster:

taster salji

Nakon ove akcije se pojavljuje poruka u memo polju:

memo polje

Provera upisanih Setup podataka se obavlja pritiskom na sledeći taster:

taster citaj

Nakon ove akcije se pojavljuje poruka u memo polju:

memo polje

Kada se pročitaju upisani podaci (senzori) mogu se snimiti i ponovo učitati u sledećem meniju:

meni snimi

Prikupljeni podaci  se snimaju u CSV fajl i pogodni su za dalju obradu u Excelu. Podaci se iz kartice mogu pročitati direktno iz kartice sa eksternim čitačem SD kartice kao na slici 9.

citac sd kartice

slika 9

U Windows eksploreru na kartici se nalazi fajl datalog .csv, to je naš kreirani fajl kao na slici 10.

winows explorer

slika 10

Sada se moze u Excelu otvoriti ovaj fajl i prikazan je kao na slici 11.

excel

slika 11

Onda se mogu iscrtavati grafici kao na slici 12.

excel

slika 12