EL – INFINITY

Dozer

Dozerski sistem sa vagom ( primenjene u livnici)

scada

Dozirni sistem sa vagom. Pomoću pokretnih traka se dovode u silose komponente za mešanje. Vaga meri masu komponente u zavisnosti od toga koliko se postavi željena masa (preset vrednost) pneumatski cilindar se otvara i komponenta ulazi u mešalicu.
Mešalica se ukljucuje i počinje mešanje. Zatim se meri druga komponenta i tako sve dalje respektivno. Dodaje se voda periodično pomoću elektromagnetnog ventila. Mešalica se na kraju zaustavlja i proverava vlažnost smese pomoću senzora vlažnosti koji je inkorporiran u sistem.
Zadaju se reference (PRESET vrednosti) za sve četiri komponente. Svaka aktivnost se ažurira, snima na HARD DISK. Za svaku sesiju se može izvršiti kasnija analiza podataka i rekonstrukcija dogadjaja u cilju popravka kvaliteta proizvedene smese. Ljudski faktor gotovo i da ne postoji.

dozer

Elektronska vaga

Sam prethodni softver komunicira sa elektronskom vagom (RS485) i prima zadate komande o PRESET vrednostima, a vraća vrednost izmerene mase komponente.

slika 3

Otporni merni senzor

Ispod tasa vage se nalaze tri otporna merna senzora (merne trake) koji su povezani u paralelu i dolaze na ulaz elektronske vage. Vaga se elektronski kalibriše (baždari).

slika 4

Sam proces je predstavljen graficki (SCADA sistem) i tok procesa se u svakom momentu moze videti na ekranu industriskog racunara.