EL – INFINITY

HACCP štampač

Tdlog je uređaj namenjen za praćenje temperatura u auto hladnjačama koje su sastavni deo kamiona. Može pratiti i memorisati do četiri temperature , tj. senzora koji se nalaze u komorama. Mogu se pratiti kako minusne tako i plusne komore. Sam uređaj je STAND ALONE uređaj , tj samostalan , potrebno ga je samo jednom podesiti tj. proći kroz SETUP. Za SETUP se koristi poseban softver, koji se moze izvršavati kako na LAPTOP – u , tako i na DESKTOP računaru. Ako je uređaj podešen i spreman za rad , potrebno mu je dovesti napajanje , i on počine da uzima uzorke temperature na određeno vreme koje je podešeno softverom. To vreme je najčešće podešeno u minutima , jer su temperaturne promene vrlo inertne tj. spore. U internu memoriju uređaja se upisuje datum i vreme , i vrednost temperature.

HACCP stampac

Na početku treba memoriju isprazniti, držati zeleni taster par sekundi i pustiti. LED dioda za indikaciju procesa blinka crveno u ritmu od jedne sekunde. Ukoliko se memorija ispuni , trajno svetli crveno. Ako je vožnja završena , mogu se odštampati temperature koje su memorisane u toku vožnje.

HACCP stampac

Memorijski kapacitet je oko 2000 zapiša , što je sasvim dovoljno …. jer ukoliko je podešeno npr.na 5 min to je oko 160 sati. Unutar uređaja se nalazi RTL ( časovnik realnog vremena ) koji radi I kada uređaj nema napajanja. Napajanje je 12V  , što je obično i instalacija u kamionu. Sam temperaturni sensor je potrebno izvesti unutar komore. Štampač je termički , pa se pri nameštanju papira mora voditi računa , naći termoosetljivu stranu papira. Isečak štampača izgleda ovako :

isecak stampaca

Na vrhu se nalazi Logo firme koji se exportuje u štampač , pomoću programa koji se isporučuje uz štampač. Potrebno je samo jednom napraviti logo firme i kada je jednom prebačen u štampač , ostaje trajno upisan. Ispod Logo-a , nalazi se red sa datumom i vremenom kreiranja izveštaja. Nakon toga slede uzorci temperatura , sa datumom i vremenom uzorkovanja. Ukoliko ima više temperaturnih senzora , u listi se vide svi. Senzor temperature izgleda ovako :

senyor temperature

Senzor je poluprovodnički , laserski trimerovan i podešen u fabrici , pa tako da za dodatnim baždarenjem nema potrebe. Povezivanje senzora sa modulom vrši se pomoću tri provodnika. Temperatura merenja je u  opsegu  od -55 oC do 125 oC sa tačnošću od 0.1 oC. Koristi se za merenje kako plusnih tako I minusnih temperature u komorama. Podešavanje parametara vrši se pomoću programa DTL V1.0. Potrebno je uredjaj ( RS232 port iza ) priključiti na LAPTOP. Zatim pokrenuti program i na ekranu će se pojaviti sledeći prozor:

DTL

Rad počinjemo pritiskom na dugme Uk / Is. Pali se zelena signalizacija. Ukoliko postoji neka greška , npr. nije priključen kabl pojavljuje se sledeći pozor:

DTL

Proveriti gde je nastala greška I probati ponovo pritiskom na dugme Uk / Isk. Ukoliko je sve u redu pojavljuje se sledeći prozor:

DTL

Poželjno je proveriti trenutno stanje parametara u uređaju i to se radi dugmetom Čitaj Config. U polju ispod pojavljuje se datum i vreme iz uredjaja kao i rezolucija uzorkovanja Vreme (min). Pritiskom na taster Šalji SETUP , sinhronišu se datum i vreme u odnosu na PC , i menja se vreme uzorkovanja ukoliko je promenjen u polju Vreme (min). Ukoliko je sve u redu , pojavljuje se MESSAGE BOX ,  (SETUP uspešno poslat) .

DTL

Mogu se pročitati memorisani podaci iz uređaja pritiskom na dugme ( Preuzmi Dat ). Postoji i PROGRESS BAR , za prikaz koliko je memorije zauzeto. Prikazuju se podaci za sve četiri komore , sa tim se vidi da su ( crte ) za nepriključene komore. Mogu se izbrisati svi podaci pritiskom na dugme ( Brisi Mem ).

DTL